Heeft u nog vragen? Neem contact op!

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is een wettelijke maatregel bedoeld om mensen die voor kortere of langere tijd niet in staat zijn zelf hun financiën te regelen, hierbij te helpen en te beschermen. Er kunnen twee redenen zijn waarom iemand beschermingsbewind nodig heeft.

 1. De geestelijke of lichamelijke situatie
 2. Het hebben van problematische schulden

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen of wijzigen van toeslagen
 • Het aanvragen van of ondersteunen bij uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • Zo nodig ondersteunen bij het regelen van schulden
 • De behandeling/doorzending van de post.

De beschermingsbewindvoerder doet in principe alleen financiële handelingen.

De kantonrechter bepaalt welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.
Let wel, bewindvoering is géén schuldregeling.

Meer informatie over beschermingsbewind vindt u onder andere op de website van HORUS of op rechtspraak.nl/bewind en op onze documenten pagina.

Hoe gaan wij te werk?

Als u geïnteresseerd bent in beschermingsbewind door Penoka kunt u ( of uw hulpverlener ) contact met ons opnemen.
We bespreken in het kort uw situatie en maken een afspraak voor een intake-gesprek met de bewindvoerder. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en kost niets. Het gesprek is in principe bij u thuis.
Tijdens het intakegesprek nemen we uw situatie uitgebreid door en beoordelen we of bewindvoering inderdaad een goed hulpmiddel voor u kan zijn. Ook beoordelen we  - zowel u als de bewindvoerder - of het klikt tussen ons en of we met elkaar aan de slag willen.
Zo ja, dan gaan we alle nodige formulieren invullen en ondertekenen en de aanvraag voor de rechtbank in orde maken.

We hebben dan van u de volgende papieren nodig:

 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (voor- en achterkant)
 • Een kopie van uw bankpas
 • Indien u schulden heeft: een globaal overzicht van uw schulden
 • Indien u bewind aanvraagt op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand: een indicatiebesluit of een medische verklaring waaruit blijkt wat uw situatie is

Als u getrouwd , samenwonend en/of fiscaal partner bent , willen we in principe dat u allebei onder bewind komt, ook al lijkt het slechts voor één van de twee nodig om bewind aan te vragen.
Uw financiën zijn dan namelijk zo erg met elkaar verweven dat wij het noodzakelijk vinden om  alle informatie en alle middelen in het financiële huishouden te kunnen beheren. Anders kunnen wij onze taken niet goed uitvoeren.
Uiteraard verwachten we dan ook dat beide partners aanwezig zijn bij het intakegesprek.

U kunt altijd een familielid of een hulpverlener vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.

Het is niet nodig dat u vóór het intakegesprek al uw hele administratie op orde heeft. Wel is het fijn als er een voorlopige, globale schuldenlijst is.
Als uw administratie nog niet op orde is, heeft u na het intakegesprek nog en maand of twee de tijd om hieraan te werken. Eventueel kan uw hulpverlener u hierbij helpen, of u kunt aangemeld worden bij een klapperproject.

Als alle papieren compleet zijn wordt de bewindsaanvraag opgestuurd naar de rechtbank.
Na enkele weken krijgt u dan een rekening van de rechtbank voor het griffierecht. Op dit moment is dat € 79,-. Het is belangrijk dat deze rekening snel betaald wordt, want pas daarna gaat de rechtbank een zitting plannen.
Als u dit bedrag niet kunt betalen, kunt u hier eventueel bijzondere bijstand voor krijgen van de gemeente. Dat kunt u meteen aanvragen als u de rekening krijgt, of u wacht daarmee totdat het bewind is uitgesproken en wij de bijzondere bijstand kunnen aanvragen. In dat geval moet u de rekening dus voorschieten en komt het bedrag naderhand terug op de beheerrekening.

Nadat het griffierecht betaald is krijgt u een uitnodiging van de rechtbank voor een zitting. Als u het prettig vindt kunt u een familielid of hulpverlener meenemen. Ook wij zijn daar aanwezig.
De zitting duurt meestal maar kort, maximaal 10 minuten. De rechter wil graag van u horen of u weet wat beschermingsbewind inhoudt en of u inderdaad onder bewind wil.

Een week of twee na de zitting ontvangt u de bewindsbeschikking. Dit is het officiële papier waarin is vastgelegd dat u onder bewind staat en vanaf welke datum.
Pas vanaf de ingangsdatum gaat het bewind officieel in en kunnen wij aan de slag.

Tussen  het intakegesprek tot de ingangsdatum van het bewind zit gemiddeld ongeveer 3 maanden.

Vanaf de ingangsdatum kunnen we het bewind gaan opstarten. We beginnen met het openen van nieuwe bankrekeningen ( een beheer- en een leefgeldrekening ) en met het aanschrijven van al uw zakelijke relaties. Daarvoor hebben we uw administratie nodig, dus die komen we dan bij u ophalen.
We gaan uw inkomsten en uitgaven in kaart brengen en met elkaar in evenwicht brengen, een schuldoverzicht maken, een budgetplan opstellen , een boedelbeschrijving en een plan van aanpak maken.
Dit alles duurt gemiddeld een maand of drie. Na die tijd komen we weer bij u langs om alles te bespreken.
U krijgt bij Penoka een vaste contactpersoon, maar bij afwezigheid zal deze opgevangen worden door een vervanger.

Als het nodig is dat er een schuldregeling komt, gaan we deze aanvragen bij de gemeente wanneer uw financiële situatie stabiel is, dat wil zeggen dat alle inkomsten regelmatig en correct binnen komen, alle noodzakelijke uitgaven gedaan kunnen worden, er een kloppend budgetplan is  en er geen nieuwe schulden meer ontstaan.
Ook uw persoonlijke situatie moet stabiel zijn, dat wil zeggen dat eventuele problemen onder controle moeten zijn en er (zo nodig) voldoende hulp aanwezig moet zijn.
Als u in staat bent om te werken, wordt u geacht dit ook te doen, of in ieder geval alles te doen om werk te vinden. Als u niet in staat bent om te werken, moet dit goed onderbouwd worden met verklaringen van een arts of behandelaar.

Wij regelen niet zelf de schulden, maar helpen u bij het schuldregelingstraject van de gemeente. Dit doen we door op tijd de juiste stukken aan te leveren en u te ondersteunen bij het nakomen van uw verplichtingen.
Ook als u in de WSNP (Wettelijke schuldsanering) komt, helpen we u met deze zaken en proberen we er alles aan te doen om dit traject voor u succesvol te laten verlopen.

Vraag en antwoord

Hier vindt u enkele vragen die ons vaak gesteld worden. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

HOEVEEL LEEFGELD GA IK ONTVANGEN?
Ervaringen delen met anderen kan heel prettig zijn, maar elke situatie is anders en situaties zijn vaak niet te vergelijken.
De hoogte van het leefgeld is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw woonsituatie, uw inkomsten en uw uitgaven. Ook uw schulden en eventuele beslagleggingen of betalingsregelingen spelen een rol.
Wij maken een budgetplan waarin u kunt zien hoe we het leefgeld berekend hebben. We maken samen afspraken en keuzes hierin, en daar houden we ons aan.
Als u hier vragen over heeft kunnen we die bespreken.

EEN BEHEERREKENING EN EEN LEEFGELDREKENING, WAT ZIJN DAT?
De beheerrekening is de rekening waarop alle inkomsten binnen komen en waarvan alle uitgaven gedaan worden. De bewindvoerder beheert deze rekening, u kunt er niet zelf aan. Vanaf deze rekening ontvangt u het leefgeld . Eventueel wordt er ook op deze rekening gespaard. Daardoor kan er soms een flink bedrag op staan, terwijl dit toch niet voor u beschikbaar is, maar gereserveerd moet blijven.

De leefgeldrekening is voor u zelf. U krijgt hier een pasje van. In principe kunt u hiermee niet internetbankieren.
Op het pasje wordt  periodiek uw leefgeld gestort. Dit is bedoeld voor boodschappen. Vaste lasten hoeft u hier niet van te betalen, dat gaat van de beheerrekening.

WAT GEBEURT ER MET MIJN OUDE REKENING?
Uw oude rekening blijft in eerste instantie gewoon bestaan en u kunt over het saldo blijven beschikken. Er zullen echter geen inkomsten meer op binnen komen, want die gaan naar de beheerrekening.
Als alles goed loopt met de nieuwe beheer- en leefgeldrekening overleggen we wat we doen met de oude rekening. Vaak is er geen reden meer om deze aan te houden en wordt hij opgeheven.

HOE WEET EEN DEURWAARDER DAT IK ONDER BEWIND STA?
Wij schrijven alle bij ons bekende zakelijke relaties aan en melden dat u onder bewind staat. Daarom is het belangrijk dat wij weten wie dat zijn. Hou ons dus op de hoogte en informeer ons hierover.
Ook kan het zijn dat het bewind geregistreerd wordt in het Centrale Curatele- en Bewinds Register ( CCBR ). Of dit het geval is wordt bepaald op de bewindszitting. Wanneer u problematische schulden heeft wordt het bewind altijd geregistreerd, in andere situaties is het een mogelijkheid.
Als het bewind geregistreerd is kan iedereen in het register opzoeken of u onder bewind staat. Men weet dan ook dat men voor het afsluiten van een overeenkomst met u beter eerst toestemming aan de bewindvoerder kan vragen, omdat de overeenkomst anders vernietigd kan worden.
Dit is voor u dus een extra bescherming tegen het maken van nieuwe schulden.

IK MOET BOODSCHAPPEN DOEN MAAR WEET NIET OF HET LEEFGELD AL OP DE REKENING STAAT
We spreken met u een vaste dag af waarop het leefgeld naar u wordt overgemaakt. In principe staat het er dan altijd op. Soms staat het er pas laat in de middag op. Voor de zekerheid kunt u besluiten om altijd pas de dag nadat het leefgeld komt boodschappen te gaan doen.
Ook kunt u voor de zekerheid eerst gaan pinnen  voordat u naar de winkel gaat. U weet dan zeker dat u het geld voor de boodschappen op zak heeft.
U kunt ook de mogelijkheid krijgen om in te loggen in ons systeem, OnView. Daarin kunt u zien wat er op uw rekening staat. Wel is het zo dat u altijd het saldo van de VORIGE werkdag ziet. Het geld dat vandaag op uw rekening gestort wordt, ziet u pas morgen.

WAT MOET IK ZEGGEN TEGEN EEN DEURWAARDER DIE AAN DE DEUR KOMT OF PERSE EEN BETALING WIL?
U kunt deurwaarders altijd naar ons doorverwijzen. Soms zijn ze nog niet op de hoogte van het bewind, maar soms ook trekken ze zich daar niets van aan en proberen toch om bij u geld te krijgen. Hier moet u niet op ingaan!
Stuur ze naar ons en wij zullen hen informeren over de financiële situatie.
Het kan verstandig zijn om een kopie van de bewindsbeschikking bij de hand te houden, zodat u die kunt laten zien aan iemand die aan de deur komt.

WAT GEBEURT ER MET HET KINDERGELD?
In principe krijgt u het kindergeld zelf, om te besteden voor de kinderen. De kinderbijslag wordt per kwartaal uitbetaald, maar wij betalen hem liefst per maand aan u uit, zodat u elke maand iets extra’s heeft.
Het kan echter voorkomen dat het budget zo krap is, dat ook ( een deel van ) de kinderbijslag nodig is om vaste lasten te betalen of om een schuldeiser te betalen.
Als u bijvoorbeeld een boete heeft bij het CJIB en er dreigt een gijzeling, kunt u ervoor kiezen een deel van de kinderbijslag te gebruiken om die boete te betalen om daarmee gijzeling te voorkomen.
Ook komt het voor dat iemand heel graag een auto wil rijden, terwijl daar eigenlijk geen financiële ruimte voor is. Je kunt er dan voor kiezen dit van de kinderbijslag te betalen.
Als er zoiets aan de hand is zullen we dit altijd met u overleggen.

Heeft u nog vragen? Neem contact op!